Chủ nhật, ngày 26 tháng 06 năm 2022

Quy hoạch hạ tầng Kỹ thuật Viễn thông thụ động Viễn thông Thái Bình giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2025.

12-15-2017 09:35:13 GMT+7
|

Ngày 23/10/2017, UBND tỉnh Thái Bình đã ban hành quyết định số 2762/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động Viễn thông Thái Bình giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2025

Các nội dung chủ yếu gồm:

I. Quan điểm phát triển.

-   Phát triển hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động đồng bộ, phù hợp với phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội; đảm bảo phục vụ tốt công tác an ninh, quốc phòng và trật tự an toàn xã hội.

-   Phát triển hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động đồng bộ, phù hợp với Quy hoạch hạ tầng viễn thông thụ động tỉnh Thái Bình giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2025 (Sau đây gọi tắt là Quy hoạch của tỉnh).

-   Phát triển hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động ứng dụng các công nghệ mới, đồng bộ, hiện đại, đáp ứng nhu cầu phát triển trong tương lai.

-   Phát triển hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động chủ yếu theo hướng dùng chung cơ sở hạ tầng kỹ thuật giữa các Doanh nghiệp, tiết kiệm nguồn vốn đầu tư; Đảm bảo mỹ quan đô thị, cảnh quan kiến trúc các công trình lịch sử, văn hóa; Đảm bảo các tiêu chuẩn về an toàn chất lượng.

-   Tạo điều kiện thuận lợi cho mọi doanh nghiệp tham gia thị trường; xây dựng phát triển hạ tầng mạng lưới. Tạo lập thị trường cạnh tranh, phát triển lành mạnh, bình đẳng. Xã hộ hóa trong xây dựng, phát triển hạ tầng viễn thông thụ động.

II. Mục tiêu phát triển.

1. Mục tiêu tổng quát:

-   Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động của Viễn thông Thái Bình nhằm bảo đảm cho việc phát triển và khai thác cơ sở hạ tầng viễn thông bền vững, hiệu quả, nâng cao chất lượng dịch vụ, an toàn mạng lưới, đồng thời đáp ứng các yêu cầu bảo vệ cảnh quan môi trường, nhất là tại các đô thị.

-   Phấn đấu đến năm 2020, góp phần đưa tỉnh Thái Bình nằm trong nhóm các tỉnh, thành phố có hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động phát triển tiên tiến, hiện đại.

 2. Mục tiêu cụ thể:

-   Đảm bảo Quy hoạch của tỉnh về tỷ lệ ngầm hóa tại khu vực các tuyến đường, phố, khu đô thị, khu công nghiệm xây dựng mới; Các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ, huyện lộ; Các tuyến đường, phố nằm trong khu vực đô thị; Tỷ lệ sử dụng chung hạ tầng cột treo cáp mới; Tỷ lệ sử dụng chung hạ tầng cột ăng ten trạm thu phát sóng thông tin di động; Chuyển đổi cáp đồng sang sử dụng cáp quang.

-   Duy trì số lượng điểm cung cấp dịch vụ viễn thông công cộng có người phục vụ hiện trạng, đồng thời nâng cấp các thiết bị viễn thông tại các điểm giao dịch này

-   Triển khai mới các điểm cung cấp dịch vụ viễn thông công cộng không có người phục vụ.

-   Triển khai mới các cột ăng ten để mở rộng vùng phủ sóng, nâng cao chất lượng dịch vụ, xóa điểm đen.

-   Hoàn thiện cải tạo các cột ăng ten (Cải tạo cột ăng ten loại A2 sang cột ăng ten không cồng kềnh loại A1) tại các khu vực, tuyến đường, phố chính tại Thành phố Thái Bình và trung tâm các huyện.

-   Hoàn thiện cải tạo hạ tầng mạng cáp ngoại vi (Cáp treo trên cột điện lực, cột viễn thông) tại các khu vực, tuyến đường, phố chính tại thành phố Thái Bình và khu vực trung tâm các huyện.

III. Nội dung quy hoạch.

1. Giai đoạn 2016-2020:

1.1. Điểm cung cấp dịch vụ viễn thông công cộng.

1.1.1. Điểm cung cấp dịch vụ viễn thông công cộng có người phục vụ:

Duy trì các điểm cung cấp dịch vụ viễn thông công cộng có người phục vụ hiện trạng, đồng thời nâng cấp các thiết bị viễn thông tại các điểm giao dịch này;

1.1.2. Điểm cung cấp dịch vụ viễn thông công cộng có người phục vụ:

Việc lắp đặt các trạm Thông tin đa năng sẽ căn cứ vào tình hình thực tế phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội. Trong giai đoạn từ năm 2018 đến 2020, Viễn thông Thái Bình dự kiến bổ sung một số điểm cung cấp dịch vụ viễn thông công cộng không có người phục vụ trên địa bàn tỉnh. Tổng diện tích đất sử dụng dự kiến từ 230m2 đến 460m2.

1.2. Quy hoạch cột ăng ten.

1.2.1. Cột ăng ten không cồng kềnh A1a, A1b: Giai đoạn 2016-2018: Viễn thông Thái Bình dự kiến bố trí, xây dựng, phát triển loại cột ăng ten không cồng kềnh (A1) tại các khu vực yêu cầu cao về cảnh quan đô thị đảm bảo mỹ quan đô thị theo Quy hoạch Hạ tầng Kỹ thuật viễn thông Thụ động tỉnh Thái Bình trên cơ sở tận dụng chiều cao có sẵn của các tòa nhà, các công trình kiến trúc.

1.2.2. Cột ăng ten cồng kềnh A2: Để tiếp tục mở rộng vùng phủ sóng, nâng cao chất lượng dịch vụ, xóa điểm đen, giai đoạn 2016-2018 Viễn thông Thái Bình dự kiến phát triển tổng cộng 42 cột: 41 cột A2b, 01 cột A2a. Giai đoạn 2018-2020, Viễn thông Thái Bình dự kiến phát triển tổng cộng 22 cột A2b.

1.2.3. Cải tạo, xắp xếp hệ thống ăng ten thu phát sóng thông tin di động: Di dời, cải tạo các vị trí cột ăng ten đang xây dựng thuộc danh mục phải cải tạo di dời.

 

1.3. Quy hoạch cột treo cáp, công trình hạ tầng kỹ thuật ngầm.

1.3.1. Quy hoạch khu vực, tuyến, hướng được treo cáp trên cột viễn thông:

Viễn thông Thái Bình sẽ sử dụng hạ tầng hiện có để treo cáp thông tin.Tại các khu vực chưa có hạ tầng sẽ thực hiện trồng bổ sung cột. Các khu vực, tuyến, hướng được treo cáp trên cột viễn thông đảm bảo theo đúng Quy hoạch của tỉnh.

1.3.2. Quy hoạch khu vực, tuyến, hướng được treo cáp trên cột điện:

Quy hoạch khu vực, tuyến, hướng được treo cáp trên cột điện của Viễn thông Thái Bình đảm bảo theo đúng Quy hoạch của tỉnh.

1.3.3. Quy hoạch khu vưc, tuyến, hướng xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật ngầm:

- Triển khai xây dựng hạ tầng cống bể cáp ngầm hóa các tuyến cáp đường trục chính trên các tuyến đường Quốc lộ, tỉnh lộ trên địa bàn tỉnh. Trong đó ưu tiên một số khu vực: Khu vực trung tâm hành chính – chính trị (UBND cấp tỉnh, các Sở, ban, ngành, UBND cấp huyện); Khu du lịch, khu di tích, khu vực có yêu cầu cao về mỹ quan; Các tuyến đường chính khu vực thành phố Thái Bình; Các tuyến đường trục qua trung tâm huyện; Các khu công nghiệp, cụm công nghiệp; Khu đô thị, khu dân cư mới……

- Đối với hành lang giao thông, đề nghị ngành Giao thông hỗ trợ giải phóng hành lang an toàn giao thông trước, trong đó quy hoạch, bố trí vị trí cho Viễn thông Thái Bình xây dựng tuyến ống cáp ngầm ổn định lâu dài, tránh tốn kém chi phí dịch chuyển khi nâng cấp, mở rộng đường.

- Ngầm hóa theo hướng sử dụng chung cơ sở hạ tầng giữa các doanh nghiệp, các ngành. Ưu tiến phát triển công trình kỹ thuật loại N2.

- Những khu vực xây dựng mới hạ tầng mạng ngoại vi (khu dân cư, khu đô thị mới, tuyến đường mới xây dựng ….)  thực hiện ngầm hóa toàn bộ hạ tầng mạng ngoại vi tới thuê bao, cụm thuê bao.

1.3.4. Cải tạo, chỉnh trang hệ thống cáp viễn thông:

- Giai đoạn 2016-2018: Triển khai cải tạo, chỉnh trang hạ tầng mạng cáp viễn thông tại khu vực trọng điểm của Thành phố Thái Bình, trung tâm các huyện, các tuyến truyền dẫn trục chính ven các đường Quốc lộ, tỉnh lộ …..

- Giai đoạn 2019-2020: Hoàn thiện cải tạo, chỉnh trang hệ thống cáp viễn thông tại các tuyến phố chủ yếu còn lại trên địa bàn tỉnh, các tuyến truyền dẫn trọng yếu ven đường tỉnh lộ, huyện lộ.

2. Định hướng phát triển đến năm 2025.

2.1. Điểm cung cấp dịch vụ viễn thông công cộng: Phát triển điểm cung cấp dịch vụ viễn thông công cộng theo đúng Quy hoạch của tỉnh.

2.2. Quy hoạch cột ăng ten: Phát triển cột ăng ten thu phát sóng thông tin di động theo đúng Quy hoạch của tỉnh, đảm bảo tỷ lệ sử dụng chung hạ tầng hệ thống cột ăng ten đạt khoảng 55-60%.

2.3. Quy hoạch cột treo cáp, công trình hạ tầng kỹ thuật ngầm: Phát triển cột treo cáp, công trình hạ tầng kỹ thuật ngầm theo đúng Quy hoạch của tỉnh.

Chi tiết tại: Quyết định 2762/QĐ-UBND ngày 23/10/2017 về việc phê duyệt Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động Viễn thông Thái Bình giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2025.(Download tại đây)

Chăm sóc khách hàng
Dịch vụ giải đáp
Báo hỏng

Tổng lượt truy cập :

Lượt xem :